ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα            13/11/2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 36474
                                                 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :
 «ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ανακοινώνει ότι θα προβεί  σε
 Απευθείας Ανάθεση μέσω Διαπραγμάτευσης
της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :

1.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ., όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 22 του Ν. 3536/07
3.    Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
4.    Την υπ’ αρ. 28804/6-9-2012 διακήρυξη Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων-φορτωτών και σαρώθρων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος έτους 2012»
5.    Την υπ’ αρ.386/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κήρυξης του διενεργηθέντος  Διαγωνισμού  ως  άγονου».

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα  του Δήμου, ημέρα. Τετάρτη 14/11/2012. έως και την .Πέμπτη 22/11/2012...και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (Ισοκράτους & Δ.Μπέκα-19004 Σπάτα, τηλ. 210-6630241) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη κα Σωτηρίου Αναστασία), αφού πρώτα πρωτοκολληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών (Εργασιών) και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών  με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για το κόστος εκάστης εργασίας που περιγράφονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς και για τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που δεν έχουν προβλεφθεί θα συμπληρωθεί το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και η τιμή ανά ώρα εργασίας.  

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά ως αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αρ.28804/6-9-2012 διακήρυξη Δημάρχου και στην υπ΄αρ.41/2012 Μελέτη.
 (επισυνάπτεται η  υπ’ αρ. 28804/6-9-2012 διακήρυξη [1] Δημάρχου και η υπ΄αρ. 41/2012 Μελέτη [2]).                                              
                                                          

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
                                                          
 

Σύνδεσμοι
  1. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A9%CE%9D%202012.doc
  2. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%202012.doc