Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
43/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού». 26/02/2020
42/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης». 26/02/2020
41/2020 Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για τη χορήγηση σε κατοίκους του Δήμου μας ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμα-κευτικής και νοσοκομειακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009». 26/02/2020
40/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού 4υ Τριμήνου 2019. 26/02/2020
39/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής (Γ.Α.Κ. 63422/2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
38/2020 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ άριθμ. 5032/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. 26/02/2020
37/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 09/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 1889/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
36/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 22/10/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 91859/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
35/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 08/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 1160/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
34/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/12/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 115568/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
33/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 17196/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
32/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής (Α.Β.Ε.Μ. ΠΡ933/2019) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 26/02/2020
31/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 23/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 6956/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
30/2020 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ άριθμ. 84/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας. 26/02/2020
29/2020 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.013406 της Π.Ε. 3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
28/2020 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων με εξωδικαστικό συμβιβασμό για τις ιδιοκτησίες με κ.α.κ.055827 & 055802 στη 3η Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
27/2020 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0112094 & 0112096 στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πέτρα – Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι. 26/02/2020
26/2020 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.021416 στο Ο.Τ.306 της 5ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
25/2020 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για την αρχική ιδιοκτησία με κ.α.κ.098502 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
24/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Δεκεμβρίου 2019. 26/02/2020
23/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση του ετήσιου μισθώματος της γραμματοθυρίδας για το έτος 2020. 26/02/2020
22/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ». 26/02/2020
21/2020 Λήψη απόφασης για την: α) διαγραφή ή μη τεσσάρων (4/12) βεβαιωμένων δόσεων από τον υπ’ αριθμ. 1136/2019 Χρηματικό κατάλογο είσπραξης και β) διαγραφή ποσού 7,23€ από βεβαιωμένη δόση (5/12) από τον υπ’ αριθμ. 1136/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης από εισφορά σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας του Ο.Τ.133/Κ.Α.013305 της Π.Ε. 3 στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 26/02/2020
20/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών». 26/02/2020
19/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2019. 26/02/2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »