Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Διακήρυξη για ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών έτους 2011Print          ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O  Δήμαρχος  Σπάτων  - Αρτέμιδος,  Ν. Αττικής, προκηρύσσει,  τακτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την   τεχνο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ.28/80,  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  ναυαγοσωστών  έτους  2011.

Ο  προϋπολογισμός  των  υπό  δημοπράτηση  υπηρεσιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των  82.669,00  ευρώ  με  ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  1/2011  μελέτη  Τ.Υ.  Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό ,  τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία.

Ο  διαγωνισμός θα  διενεργηθεί  στις 31/5/2011, ημέρα Τρίτη με  ώρα  έναρξης  παρα-λαβής  προσφορών  11.00  το πρωϊ  και ώρα  λήξης  11.30  το πρωϊ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Σπάτων - Αρτέμιδος, Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου,  Οδός  Βασ.  Παύλου  &  Φλέμιγκ,  Σπάτα,  Τ.Κ.  19004.

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Οι  προσφορές  θα  πρέπει να συνοδεύονται  επίσης  με  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  4  της  διακήρυξης  και σύμφωνα  με  τις  διατάξεις   του Ν.  3731/ 2008  και  του   Π.Δ.  28/80.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 5%  της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 4.133,45 ευρώ, βεβαιώνεται  με την προσκό-μιση ισόποσου γραμματίου αναγνωρισμένης τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνταγμένης  κατά τον ισχύοντα  τύπο για το Δημόσιο.

Η  παρούσα θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  15,   ΠΔ 28/80,  του  άρθρου  8, παρ.  6  του  Ν.  2741/99  και  του  άρθρου  1,  παρ.  3  του  Ν.  3548/07, σε  δύο  ημερήσιες  εφημερίδες,  της  έδρας  του  Νομού,  σε  μία  (1)  εφημερίδα  δημοπρασιών,  στο τεύχος  διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  και  σε  μια  εβδομαδιαία  εφημερίδα  που  κυκλοφορεί  στην  περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, εφ' όσον ζητηθούν έγκαιρα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτηση.

Πληροφορίες  και  τεύχη  δημοπράτησης  δίδονται  από  το  Τμήμα  Προμηθειών  του  Δήμου,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  (τηλέφωνο  (210)  66.32.200.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΤ.  ΜΑΡΚΟΥ


Κατεβάστε όλη τη διακήρυξη απο εδώ