Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
256/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Μαΐου 2019. 26/07/2019
255/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης». 26/07/2019
254/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια – μίσθωση φορητών & χημικών τουαλετών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 26/07/2019
253/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης για οριστική κατακύρωση των δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μέτρησης ποιότητας κολυμβητικών υδάτων». 26/07/2019
252/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος », β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης. 26/07/2019
251/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2019-2020», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης. 26/07/2019
250/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2019. 26/07/2019
249/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0101002Α στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι». 26/07/2019
248/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.018405 στο Ο.Τ. 184 της 3ης Π.Ε. 26/07/2019
247/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.014723 στο Ο.Τ.147 της 3ης Π.Ε. 26/07/2019
246/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.013305 στο Ο.Τ.390 της 5ης Π.Ε. 26/07/2019
245/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21494/25-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 043301Δ». 26/07/2019
244/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Μπερέτα Αργυρώς. 26/07/2019
243/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Συρίγου Αντωνίας. 26/07/2019
242/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ.:1)Σοφίας Μόσχου και 2)Δημητρίου Προβατά. 26/07/2019
241/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Φόη Δήμητρας. 26/07/2019
240/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Καπνοπούλου Σοφίας. 26/07/2019
239/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ.: 1)Κανέλλη Γεωργίου και 2)Κουλουριώτη Ανδρέα. 26/07/2019
238/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Γεωργίου Γεωργάκη του Νικολάου. 26/07/2019
237/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. :1.Ιωάννη Τούντα του Σωτηρίου, 2.Αναστάσιου Πρόφη του Γεωργίου, 3.Δημητρίου Μάρκου του Βασιλείου, 4.Ιωάννη Τσίκνα του Βασιλείου κ.λ.π. (σύνολο 30). 26/07/2019
236/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Αγγελικής Γεώργα. 26/07/2019
235/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Χρηστακέα Χρήστου. 26/07/2019
234/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Σπυρίδων Μιχαήλ. 26/07/2019
232/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Πετρόπουλου Στυλιανού. 26/07/2019
231/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Ξανθάκου Δημητρίου. 26/07/2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »